CBDhome.lt

🚚 Nemokamas pristatymas į paštomatą nuo 75 €

Privatumo Politika

Pardavėjas gerbia savo Lankytojų ir Pirkėjų privatumą, todėl garantuojame, kad šioje internetinėje parduotuvėje Jūsų pateikta informacija naudojama ir laikoma saugiai. Tačiau, prieš užsakant prekes perskaitykite šias taisykles, išvengti nesusipratimų.

Renkama informacija

Tokia informacija kaip Jūsų vardas, pavardė, adresas, elektroninis pašto adresas, telefono numeris, reikalinga tam, kad galėtume patvirtinti Jūsų užsakymą ir laiku pristatyti tinkamu adresu.

Mes nesudarinėjame jokių klientų sąrašų, neperduodame jų tretiesiems asmenims, kurie nesusiję su Jūsų užsakymu. Surinkta Jūsų asmeninė informacija lieka pas mus. Šią informaciją naudojame siekdami teikti paslaugas, jas palaikyti – prekių pristatymas, susisiekimas dėl užsakymų, kitų iškilusių klausimų, pristatant naujienlaiškį, išrašant PVM sąskaitą-faktūrą, paslaugų teikėjo klientų aptarnavimo kokybės gerinimas ir kontrolė, sklandaus Interneto svetainės veikimo užtikrinimas, lankytojų srautų nustatymas, analizavimas siekiant pateikti pritaikytą turinį, etc.

Duomenys renkami nebūtinų slapukų ir panašių technologijų pagalba. Duomenys saugomi sesijos metu arba ilgiausiai keletą metų (priklausomai nuo naudojamo slapuko). Turite teisę prieštarauti tokiam duomenų tvarkymui ir anonimiškai lankyti mūsų Interneto svetainę.

Visa asmeninė Jūsų-Pirkėjo informacija tvarkoma remiantis galiojančiais įstatymais ir teisės aktais. Be Jūsų sutikimo Jūsų asmeniniai duomenys nėra naudojami kitais nei išvardintais tikslais, nebent to reikalaus galiojantys įstatymai ar teisės aktai.

Pirkėjas pateikdamas mums savo asmeninius duomenis sutinka, kad mes galime rinkti, naudoti ir atskleisti asmens duomenis aukščiau išvardytais tikslais.

Duomenų apsauga

Patvirtiname, kad Jūsų pateikti asmeniniai duomenys yra saugūs ir stengiamės apsaugoti informaciją nuo neteisėtos prieigos, neteisėto jos pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo. Turėkite omenyje, kad duomenų perdavimas internetu iš esmės yra nesaugus, ir mes negalime garantuoti visiškai saugaus duomenų perdavimo naudojantis mūsų Interneto svetaine. Patvirtiname, kad imamės atitinkamų fizinių, elektroninių ir valdymo priemonių apsaugoti renkamai informacijai.

Pirkėjo teisės

Kiekvienas duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi įmonės veikloje, priklausomai nuo aplinkybių, turi šias teises: žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą; susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis; savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių; reikalauti perkelti mums pateiktus duomenis; bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas siekiant teisėtų mūsų arba trečiosios šalies interesų bei kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą; atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu; paduoti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Privatumo politikos pakeitimai

Informuojame, kad turime teisę keisti šią privatumo politiką. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Atsakomybė

Pirkėjas yra atsakingas už savo slaptažodžio ir vartotojo duomenų konfidencialumą ir už bet kuriuos veiksmus, kurie mūsų Interneto svetainėje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jei mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs.
Esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs.

Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

Jei Pardavėjo Internetinėje  parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

Nepaprastosios (force majeure) aplinkybės

Abi šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šių Taisyklių nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos aplinkybes supranta taip, kaip numato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas internetinėje svetainėje (parduotuvėje).

Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, keisti akcijų sąlygas, jas panaikinti.

Scroll to Top